?
?

Alfa Romeo 6 2.5 TD (VM-HR 588 HT)

1981 - 1986